WETTELIJKE REGELINGEN

Privacy

Op grond van het medisch beroepsgeheim is alles wat u met ons bespreekt, strikt vertrouwelijk. Voor overleg met derden (huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts) vragen wij altijd eerst uw schriftelijke toestemming. Uw zorgverzekeraar ontvangt alleen uw administratieve gegevens en (wettelijk verplicht) een diagnosecode. U kunt hier overigens bezwaar tegen aantekenen.

Voor inzage in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  (wijziging m.i.v. 2018) klik hier.
Bekijk de privacystatement van Praktijk van Disseldorp hier.

Ons elektronisch patiënten dossier is alleen met uw schriftelijke toestemming voor uw behandelaars toegankelijk. Uw gegevens blijven 15 jaar bewaard en kunnen alleen door u (op verzoek) worden ingezien.

Kwaliteitseisen

 1. Kwaliteitsstatuut GGZ

Sinds 1 januari 2017 is iedere zorgverlener verplicht een kwaliteitsstatuut GGZ te hebben. Hierin zijn de eisen vastgelegd waaraan zorgverleners in de GGZ moeten voldoen t.a.v. kwaliteit en verantwoording.

Onze praktijk heeft een kwaliteitsstatuut opgesteld welke u hier kunt downloaden. 

 1. Kwaliteitseisen beroepsgroep

De  basiskwaliteitseisen die aan de beroepsgroepen Psychiatrie  en Psychotherapie worden gesteld, zijn op te vragen bij de beroepsverenigingen waarbij  de praktijk is aangesloten:

 • De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: nvvp.net/home
 • De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten: lvvp.info.
BeroepPsychiaterPsychotherapeut
BIG registernummer 2902064950119020649516
BeroepsregisternummerNVvP(203148)LVVP(2252)

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over uw behandeling, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met uw behandelaar(s). Blijf niet met twijfels rond lopen, dit bevordert uw behandeling niet. De ervaring leert dat een goed gesprek en zo nodig het (terecht) aanbieden van excuses door de behandelaar, begrip kan opleveren. Wanneer het niet lukt de problemen met de behandelaar(s) op te lossen, kunt u een klacht indienen bij de volgende instanties:

 1. Klachtencommissie van beroepsverenigingen

In het klachtenreglement leest u op welke wijze de klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij klachten.

 • de NVvP; klik hier. De klachtenfunctionaris is per mail te benaderen via het mailadres: klachtenfunctionaris@nvvp.net
 • Klachtenreglement  LVVP: klik hier.
  De klachtenfunctionaris is bereikbaar op tel.nr.: 088 – 2341606.

Heeft u vragen over tarieven en regelgeving, dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau:
tel.nr.: 030-2364338.
E-mail: j.janssen@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info.

 1. Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Tel.nr.: 0228 322 205.
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
Website: www.klachtenportaalzorg.nl

 1. Regionaal Tuchtcollege

U kunt een klacht over een geregistreerde psychiater / psychotherapeut indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het behandelen – of het nalaten daarvan – door de zorgverlener zich heeft voorgedaan.

Het adres van het Tuchtcollege in deze regio is:

Regionaal Tuchtcollege Zwolle
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Tel.nr.: 038 – 8884444
Fax nr.: 038 – 8884320. 

 1. Cliëntenorganisaties

Stichting Pandora en de Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg informeren  u waar u het best met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) weet men waar in uw buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is.

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP)
Postbus 9191
3506 GC Utrecht
tel.nr.: 030 – 266166

 1. Onafhankelijke geschillencommissie

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. De praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken. De geschillencommissie is bereikbaar via:

De Geschillencommissie Zorg
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/
Telefonisch e/o m.b.v. het contactformulier op de website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/contact/

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over uw behandeling, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met uw behandelaar(s). Blijf niet met twijfels rond lopen, dit bevordert uw behandeling niet. De ervaring leert dat een goed gesprek en zo nodig het (terecht) aanbieden van excuses door de behandelaar, begrip kan opleveren. Wanneer het niet lukt de problemen met de behandelaar(s) op te lossen, kunt u een klacht indienen bij de volgende instanties:

 1. Klachtencommissie van beroepsverenigingen

In het klachtenreglement leest u op welke wijze de klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij klachten.

 • de NVvP; klik hier.
  De klachtenfunctionaris is per mail te benaderen via het mailadres:
  klachtenfunctionaris@nvvp.net
 • Klachtenreglement  LVVP: klik hier.
  De klachtenfunctionaris is bereikbaar op tel.nr.: 088 – 2341606.

Heeft u vragen over tarieven en regelgeving, dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau:
tel.nr.: 030-2364338.
E-mail: j.janssen@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info.

 1. Onafhankelijke geschillencommissie

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. De praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken. De geschillencommissie is bereikbaar via:

De Geschillencommissie Zorg
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/
Telefonisch e/o m.b.v. het contactformulier op de website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/contact/

 1. Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Tel.nr.: 0228 322 205.
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
www.klachtenportaalzorg.nl

 1. Regionaal Tuchtcollege

U kunt een klacht over een geregistreerde psychiater / psychotherapeut indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het behandelen – of het nalaten daarvan – door de zorgverlener zich heeft voorgedaan.

Het adres van het Tuchtcollege in deze regio is:

Regionaal Tuchtcollege Zwolle
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Tel.nr.: 038 – 8884444
Fax nr.: 038 – 8884320. 

 1. Cliëntenorganisaties

Stichting Pandora en de Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg informeren u waar u het best met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) weet men waar in uw buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is.

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP)
Postbus 9191
3506 GC Utrecht
tel.nr.: 030 – 266166

Rechten en plichten

In de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan uw rechten en plichten. De zorgverlener en u als cliënt zijn wettelijk verplicht zich hieraan te houden.  Belangrijke bepalingen van de WGBO zijn onder andere:

 • aansprakelijkheid
 • vrije artsenkeuze
 • het recht op een second opinion
 • geheimhoudingsplicht en recht op privacy
 • verplichting tot het aanleggen van een medisch dossier
 • het recht op inzage in het medische dossier door de cliënt
 • vernietigingsrecht van het dossier
 • goed zorgverlenerschap; recht op informatie door de zorgverlener
 • verstrekken van informatie en medewerkingsplicht van de cliënt
 • toestemming verlenen voor het aangaan of het mogen weigeren van behandelingen

Voor inzage in de WGBO klik hier: www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo