Visie

Visie op onafhankelijkheid en kwaliteit

Integriteit en respect zijn de basis van mijn professionele verantwoordelijkheid.

Opdrachtgevers mogen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van mij verwachten op grond van:

  1. Professionele onafhankelijkheid

De psychiater is op grond van zijn specialisme gehouden aan het in acht te nemen van zoveel afstand tot de opdracht, opdrachtgever en de te onderzoeken cliënt, dat hij zijn deskundigheid onbelemmerd en onbevooroordeeld kan aanwenden. Nimmer behoort een psychiater zich te laten leiden door persoonlijke belangen of door belangen van derden. Zijn medisch beroepsgeheim is leidraad.

  1. Deskundigheid

De psychiater wordt geacht aan te kunnen tonen waaruit zijn expertise blijkt. Dit betreft vakspecifieke kennis, werkervaringen, persoonlijke eigenschappen en werkcapaciteit. Op basis van een transparante werkwijze wordt de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld een eigen oordeel te vormen over de toepasbaarheid hiervan bij zijn opdracht. De psychiater is in staat zich hierbij als intermediair op te stellen zonder oordeel over de partijen.

  1. Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid blijkt uit het nakomen en waarmaken van afspraken of toezeggingen. Geheimhouding waarborgt het vertrouwelijke karakter van de werkrelaties tussen de psychiater en alle betrokken partijen. Vertrouwelijke informatie wordt alleen gedeeld als de belanghebbende cliënt daarin toestemt. Tenzij het belang van de opdrachtuitvoering dit vordert of wet- of regelgeving de opdrachtnemer daartoe verplicht. De psychiater bevordert ten allen tijde openheid binnen een veilig gespreksklimaat.

  1. Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid houdt in dat rekening wordt gehouden met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle partijen die daar in redelijkheid aanspraak op kunnen maken. Vanuit een niet oordelende attitude, inzichtelijke opvattingen en interventies wordt zorgvuldigheid gewaarborgd.

 

stefan van disseldorp

De Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit is gevestigd in Zutphen en goed bereikbaar vanuit Deventer, Ede, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Winterswijk. Een goede keus als het gaat om psychiatrische expertise, onafhankelijke, analytische en systemische diagnostiek, medisch specialistisch onderzoek en advies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, second opinion, letselschade, psychodiagnostisch onderzoek DSMV, medisch beroepsgeheim, vaststellen beperkingen i.v.m. een psychiatrische aandoening, consequenties van psychiatrische stoornis voor werk en dagelijkse leven, beoordeling lopende behandeling in bezwaar- en beroepsprocedures, toetsing aan actuele behandelrichtlijnen, beoordeling toerekenbaarheid, beoordeling rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen, psychiatrische expertise bij beoordeling letselschade, specialistische beoordeling van medisch-causaal verband van lichamelijke of psychische klachten en beperkingen na ongeval, neuropsychologisch onderzoek, opstellen voorlopig deskundigenbericht, objectiveren van mentale problemen, psychiatrische ziekten of stoornissen in gerechtelijke procedures.