Privacy

Op grond van het medisch beroepsgeheim is alles wat met cliënten wordt besproken, strikt vertrouwelijk. Voor overleg met derden (huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts) wordt vooraf eerst om schriftelijke toestemming van cliënten verzocht.

Voor inzage in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  (wijziging m.i.v. 2018) klik hier.
Bekijk de privacy statement van Praktijk van Disseldorp hier.

Ons elektronisch patiënten dossier is alleen met uw schriftelijke toestemming voor u en voor  door u schriftelijk gemachtigden, toegankelijk. Uw gegevens blijven 15 jaar bewaard en kunnen alleen door u (op verzoek) worden ingezien.

 

Privacystatement

Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit, gevestigd te Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08200573, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie  Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit de persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit;
 3. bezoekers www.praktijkvandisseldorp.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit contact opnemen of van wie Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 

Doeleinden verwerking

Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijkvandisseldorp.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. Het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

Rechtsgrond

Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Verwerkers

Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit persoonsgegevens verwerken. Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Doorgifte buiten de EER

Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Bewaren van gegevens

Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

Wijzigingen privacy statement

Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit door een e-mailbericht te sturen naar contact@praktijkvandisseldorp.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit door een e-mailbericht te sturen naar contact@praktijkvandisseldorp.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

De Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit is gevestigd in Zutphen en goed bereikbaar vanuit Deventer, Ede, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Winterswijk. Een goede keus als het gaat om psychiatrische expertise, onafhankelijke, analytische en systemische diagnostiek, medisch specialistisch onderzoek en advies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, second opinion, letselschade, psychodiagnostisch onderzoek DSMV, medisch beroepsgeheim, vaststellen beperkingen i.v.m. een psychiatrische aandoening, consequenties van psychiatrische stoornis voor werk en dagelijkse leven, beoordeling lopende behandeling in bezwaar- en beroepsprocedures, toetsing aan actuele behandelrichtlijnen, beoordeling toerekenbaarheid, beoordeling rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen, psychiatrische expertise bij beoordeling letselschade, specialistische beoordeling van medisch-causaal verband van lichamelijke of psychische klachten en beperkingen na ongeval, neuropsychologisch onderzoek, opstellen voorlopig deskundigenbericht, objectiveren van mentale problemen, psychiatrische ziekten of stoornissen in gerechtelijke procedures.