KWALITEIT, KLACHTEN, RECHTEN EN PLICHTEN

Kwaliteitsstatuut GGZ

Wij staan borg voor een goede kwaliteit van dienstverlening aan u.
Sinds 1 januari 2017 moet iedere zorgverlener die u behandelt  een kwaliteitsstatuut GGZ hebben.
Hierin staat beschreven aan welke eisen zorgverleners in de GGZ moeten voldoen op het vlak van kwaliteit en verantwoording.

Onze praktijk heeft daarvoor een kwaliteitsstatuut opgesteld welke u hier kunt downloaden.

Basiskwaliteitseisen beroepsgroep Psychiatrie / Psychotherapie
Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten: www.lvvp.info
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie www.nvvp.net/home

Beroepstitelartspsychotherapeutpsychiater
BIG-inschrijfnr.290206495011902064951629020649501

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met uw behandelaar(s) bespreken. Blijf niet met twijfels rond lopen, dit bevordert uw behandeling niet.
De ervaring leert dat een goed gesprek en zo nodig het (terecht) aanbieden van excuses door de behandelaar, begrip kan opleveren.

Wanneer het niet lukt de problemen in overleg met de behandelaar(s) op te lossen, Kunt u bij de volgende organisaties terecht om een klacht in te dienen:

1: Klachtencommissie van beroepsverenigingen

Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsverenigingen. In het klachtenreglement leest u op welke wijze de klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail.

U wordt verzocht het klachtformulier in te vullen dat u hier  kunt downloaden. Dit vult u in en mailt u naar:  LVVP@klachtencompany.nl. Vermeldt in de mail uw telefoonnummer, dan kan de klachtenfunctionaris contact met u opnemen voor een gesprek. De klachtenfunctionaris is zelf bereikbaar via tel.nr.: 088 – 2341606.
Mocht u – alvorens een klacht in te dienen – eerst vragen hebben over tarieven en regelgeving, dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau via tel.nr.: 030-2364338 of mailen naar:  j.janssen@lvvp.info of:  t.ruijl@lvvp.info.

2: Onafhankelijke geschillencommissie

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.
Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken, Postbus 90600, 2509 LP – Den Haag; www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-Praktijken geleid).

3: Klachtenportaalzorg

Klachtenportaalzorg: Westerstraat 117, 1601 AD – Enkhuizen
T: 0228 322 205; E: info@klachtenportaalzorg.nl / Klik hier voor de website: Klachtenportaalzorg

4: Regionaal Tuchtcollege

U kunt een klacht over een geregistreerde psychiater / psychotherapeut indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het behandelen – of het nalaten daarvan – door de zorgverlener zich heeft voorgedaan.
Het adres van het Tuchtcollege in deze regio is: Regionaal Tuchtcollege Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, T: 038 – 8884444, F: 038 – 8884320.

5: Cliëntenorganisaties

Stichting Pandora en de Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u vertellen waar u het best met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is:
Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP), Postbus 9191, 3506 GC – Utrecht; T: 030 – 266166

Rechten en plichten

In de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan uw rechten en plichten. Hier moeten de hulpverlener en u zich aan houden.

Belangrijke bepalingen van de WGBO zijn onder andere:

  • geheimhoudingsplicht en recht op privacy
  • goed zorgverlenerschap, recht op informatie door de zorgverlener
  • toestemming verlenen met of het mogen weigeren van behandelingen
  • verstrekken van informatie  en medewerkingsplicht van de cliënt
  • verplichting tot het aanleggen van een medisch dossier
  • het recht op inzage in het medische dossier door de cliënt
  • vernietigingsrecht van het dossier
  • het recht op een second opinion
  • aansprakelijkheid
  • vrije artsenkeuze.

Voor inzage in de WGBO klik hier.