VERGOEDINGEN EN TARIEVEN

Zorgcontracten Praktijk van Disseldorp

Praktijk van Disseldorp heeft voor 2020 geen zorgcontracten afgesloten.

 

  • Wat betekent het voor u dat Dr. van Disseldorp geen contracten heeft afgesloten?

Dan heet dit: ‘ongecontracteerde zorg’ omdat uw zorgverlener géén contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Deze is echter ook bij ongecontracteerde zorg wettelijk verplicht uw behandeling te vergoeden. Iedere zorgverzekeraar hanteert haar eigen tarief bij ongecontracteerde zorg waardoor u zich vooraf goed moet informeren over de te verwachten vergoeding. Vaak wordt slechts 60% tot maximaal 75% van de behandelkosten vergoed.

Praktijk van Disseldorp accepteert bij ongecontracteerde zorg alleen vergoedingen van minimaal 75% van het landelijk geldende NZa tarief (lees meer hieronder bij: NZa tarieven). Indien uw zorgverzekeraar minder vergoedt, bijvoorbeeld 60%, dan komt het verschil tussen 75%-60% voor uw eigen rekening!

Een voordeel voor u is dat u een zorgverlener kunt kiezen naar uw voorkeur, door wie u daadwerkelijk behandeld wilt worden. De praktijk heeft bij ongecontracteerde zorg geen last van een jaarlijks opgelegd maximum aantal cliënten dat behandeld mag worden, en hoeft dan ook geen cliënten te weigeren.

Facturatie

U ontvangt de factuur direct na het afsluiten van uw behandeling, indien uw behandeling korter duurt dan 12 maanden. Als u langer dan 12 maanden in behandeling bent, ontvangt u in ieder geval na 12 maanden een factuur voor de kosten van het eerste behandeljaar. Na het afsluiten van uw behandeling ontvangt u weer een factuur, over de resterende behandelperiode na de eerste 12 maanden.

Uw factuur dient u zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd bij aanvang van de behandeling, tenzij uw verzekeraar een zgn. Akte van Cessie accepteert. Veel zorgverzekeraars hanteren een Akte van Cessie, hetgeen inhoudt  dat u de factuur niet zelf hoeft in te dienen. Bij aanvang van uw behandeling in onze praktijk vragen wij u om deze Akte van Cessie te ondertekenen. Daarmee geeft u praktijk van Disseldorp toestemming om voor u de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Vergoedingen voor SGGZ uit basispakket

Een groot deel van de behandelingen binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidzorg (SGGZ) worden vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Indien u 18 jaar of ouder bent, heeft u vanuit het basispakket recht op een vergoeding voor psychische zorg. 

Eigen risico
De behandelkosten voor SGGZ vallen wél onder het (eventueel door u zelf verhoogde) eigen risico. Het deel van de kosten dat binnen uw eigen risico valt, is derhalve voor uw eigen rekening. 

Kosten van uw behandeling: DBC’s
De kosten van uw behandeling worden aan het eind van het behandeltraject door de psychiater gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, in de vorm van een zogenaamde ”Diagnose Behandeling Combinatie” (DBC). Welke DBC in uw geval van toepassing is, wordt bepaald door de (uiteindelijke) diagnose en de totale behandeltijd. De secretaresse kan u hierover informeren.

NZa tarieven

De tarieven/vergoedingen voor de DBC’s zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor meer informatie over NZa-tarieven van DBC’s zie: www.nza.nlTarieven Generalistische Basis GGZ 2017 / Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2017.

Zorgverzekeraars mogen afwijken van de NZa-tarieven. Vraag uw zorgverzekeraar voorafgaand aan uw behandeling, welk tarief voor uw behandeling (DBC) bij uw polis wordt gehanteerd.

Praktijk van Disseldorp hanteert de landelijk vastgestelde NZa- tarieven voor het declareren van de kosten van uw behandeling bij uw zorgverzekering.

Lees meer bij: ‘EXTRA INFORMATIE’.