BEHANDELING EN ONDERZOEK

Psychologisch onderzoek

Tijdens het behandeltraject kan psychodiagnostisch onderzoek deel uit maken van de behandeling. De psychiater formuleert in overleg met u specifieke vragen aan de klinisch neuropsycholoog, Dhr. Dr. H. Wessels e/o Mw. Drs. K. Rikkers, psycholoog.

Aan de hand van vragenlijsten en diagnostische gesprekken worden specifieke kenmerken van uw klachten en/of persoonlijkheid zo objectief mogelijk in kaart gebracht. De uitkomst van het onderzoek wordt door de (klinisch neuro-) psycholoog persoonlijk met u besproken. Door de uitkomst te integreren in uw behandeling  krijgt u gefundeerde erkenning voor uw problemen en biedt de psychiater u een realistisch uitzicht op herstel .

Het behandelplan

De informatie uit de intakefase verwerkt de psychiater tot een voorlopige diagnose, een behandeladvies en een behandelplan. In het behandelplan worden de diagnostiek, de behandeldoelen, de behandelmethode en organisatie van de behandeling vastgelegd.

Zie voor de behandelrichtlijnen van de NVvP: https://richtlijnendatabase.nl/nvvp

 

Psychofarmacologische behandeling

In goed overleg met u kan de psychiater u bij uw herstel zo nodig ondersteunen met zorgvuldig op uw klachten en persoonlijke kenmerken afgestemde psychofarmaca. Hij is verantwoordelijk voor het uitschrijven en indienen van de recepten voor medicatie bij uw apotheek.

 

Uitgangspunten bij het voorschrijven van medicatie: 

 • Scherpe indicatie en goede voorlichting door de psychiater
 • Zo weinig mogelijk medicatie als medisch verantwoord is
 • Zo beperkt mogelijke dosering van medicatie in hoogte, frequentie en duur
 • Zorgvuldig evalueren en de medicatie bijstellen wanneer nodig
 • Bijwerkingen worden zo goed mogelijk vermeden met zo laag mogelijke startdoseringen
 • Zeer beperkt gebruik van medicatie met verslavende werking; streven naar een zo kort mogelijk durend gebruik ervan
 • Het volgen van de farmacologische richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

 

Voor herhaalrecepten:

 • Bellen naar 06 47 668 168
 • per email: contact@praktijkvandisseldorp.nl. Met duidelijke informatie over uw verzoek voor een herhaalrecept: naam medicatie, dosering, apotheek.
 • Wij vragen u dringend om uw herhaalrecept minimaal één week voordat uw voorraad op is, in te dienen bij de praktijk!

Op verzoeken voor herhaalrecepten via app- en sms-berichtgeving wordt omwille van uw privacy niet gereageerd.

Behandelduur en beëindiging behandeling

De psychiater maakt een inschatting van het aantal sessies dat nodig geacht wordt voor uw behandeling. Na de start van de behandeling kunt u de sessies bij het secretaraat in uw agenda laten vastleggen. Afgesproken wordt wanneer en op welke wijze uw behandeling geëvalueerd wordt. Vragenlijsten kunnen deel uitmaken van de evaluatie.

De behandeling kan zowel door uzelf als door de psychiater in goed overleg worden beëindigd. Alleen met uw toestemming wordt uw huisarts (of andere verwijzer) geïnformeerd over de bij u verrichte diagnostiek, uw behandeling en de beëindiging ervan.

Rol van de behandelaars

Hoofd- en regiebehandelaar
Dr. Van Disseldorp, psychiater-psychotherapeut, is vanuit zijn rol als regiebehandelaar degene die iedere cliënt in zijn praktijk volgt in het behandeltraject dat deels of volledig door hemzelf wordt uitgevoerd. Professionele deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid bij uw behandeling zijn hiermee gewaarborgd.

In zijn werkwijze hanteert hij een creatieve toepassing van gespecialiseerde expertise in:

 • psychoanalytische psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Rationeel Emotieve Therapie (RET), Transactionele Analyse (TA) en ziekenhuispsychiatrie;
 • behandeling van burn-out, samenwerkingsvraagstukken en re-integratieproblematiek bij medische arbeidsvraagstukken;
 • rapportages ten behoeve van Arbo-diensten, UWV en particuliere Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

 

Inzet van medebehandelaars

Diversiteit aan behandelmogelijkheden en flexibele inzet maken een op maat toegesneden behandeling mogelijk.

Uw behandeling kan deels worden uitgevoerd door één van de medebehandelaars waarmee de psychiater een samenwerkingsverband is aangegaan. Lees meer bij ‘DE PRAKTIJK’: het team. Regelmatig overleg houdt de psychiater geïnformeerd over het verloop van uw traject. Indien nodig stuurt hij uw behandeling bij.

 

Partnerrelatie- en gezinsgesprekken

Naast individuele behandeling behoren partnerrelatie en gezinsgesprekken ook tot de mogelijkheden. U kunt als partners voor relatiegesprekken zowel door één als gelijktijdig door twee therapeuten (man/vrouw) worden behandeld. De ervaring leert dat deze laatste vorm bij partnerrelatiegesprekken tot goede resultaten leidt, omdat het meer (h)erkenning biedt voor beide partners. Individuele problematiek vraagt ook om erkenning door de partner.
Overleg over vergoeding is mogelijk.